پیوند یونی

در مواقعی که یک فلز با یک نافلز واکنش می‌دهد؛ برای اینکه این دو اتم به آرایش هشت‌تایی برسند؛ انتقال الکترونی از فلز به نافلز صورت می‌گیرد. در نتیجه فلز دارای بار مثبت و نافلز دارای بار منفی شده و جاذبه‌ی بین بارهای مثبت و منفی پیوندی به نام پیوند یونی را ایجاد می‌کند. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۱۷ و ۱۸ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)