تعریف یون و یون‌ها در بدن

یون‌ها در حالت محلول به دلیل قابلیت حرکتشان رسانا هستند. یون‌ها، ذره‌هایی با بار الکتریکی مثبت یا منفی هستند. به یون‌های با بار منفی آنیون و به یون‌های با بار مثبت کاتیون گفته می‌شود. ترکیب‌های یونی از کنار هم قرار گرفتن یون‌های مثبت و منفی به وجود می‌آید. بارهای مخالف نیز روی هم اثر می‌گذارند و یکدیگر را جذب می‌کنند. در این قسمت، درباره ترکیب‌های یونی و وجودشان در بدن صحبت می‌کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۱۶ تا ۲۲ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)