قانون سوم نیوتون

پرتاب موشک به فضا، به گونه‌ای است که سوخت موشک، گاز پر فشاری را آزاد می‌کند. موتور موشک به مولکول‌های گاز نیرو وارد می‌کند و آنها را به سمت پایین هل می‌دهد. مولکول‌های گاز هم به همان اندازه، نیرویی را به طرف بالا به موشک وارد می‌کنند و موشک ارتفاع می‌گیرد. این پرتاب، مثال خوبی برای توضیح قانون سوم نیوتون است که می‌گوید هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند؛ جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم‌اندازه ولی در خلاف جهت وارد می‌کند. به این دو نیرو، نیروهای کنش و واکنش گفته می‌شود. آنها همیشه همراه هم ظاهر می‌شوند، هم اندازه و در خلاف جهت هم هستند و به دو جسم مختلف هم اثر می‌کنند. در این قسمت به طور کامل با این مبحث آشنا می‌شویم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۵۸ و ۵۹ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)